Arbetskostnad per tim ord. tid:

Arbetskostnad per tim övertid:

Kostnad per operation:

Genomsnittlig kostnad/operation:

  kostn./ant.op./my/sigma

Visa/dölj histogram

Visa/dölj graf

Visa/dölj parametrar

Visa/dölj fördelning

Visa/dölj data

Info, referenser, m.m...

30. Simulering av operationstider

Denna sida illusterar variationens inverkan på planering av operationstider

Enskilda operationstider

Varje vågrät dellinje är en operation

Dag

5 -

10 -

15 -

20 -

Antal dagar att simulera

Antal operationer per dag

Medelvärde, h (my)

Standardavvikelse, h (sigma)

Start- och stopptid

Fördelning enskild operation:

Summa tid per dag (h):

Simulering av data som kan överföras till lämpligt dator-
program för ytterligare analys

  kostn./ant.op./my/sigma

Önskat antal simulerade rader:

Min

Max

Antal operationer per dag:

Medelvärde (my):

Stand. avv. (sigma):

Allmänt.   Rutan visar resultatet från de 20 första simulerade dagarna och där varje dag består av ett bestämt antal operationer. Varje operation symboliseras av ett kort blått streck vars längd motsvarar dess tidslängd.
Rutan innehåller tre vertikala streck – klockslag för start- och stopptid (röda linjer) samt medelvärdet för total operationstid per dag (detta motsvarar det blå värdet i rutan 'Medelvärde (tim/dag)').

Information under rutan.   Här visas totalt antal simulerade dagar samt medelvärde och standardavvikelse och proportionen 'för sent' beräknade på de simulerade resultaten. Observera att dessa resultat kan avvika från de teoretiska värdena.


••••

Rutan visar ett antal slider för olika parametrar. Slidernas ändpunkter kan inte ändras.

Antal dagar att simulera.   Anger hur många operationsdagar som skall simuleras. Endast de 20 första dagarna visas i diagrammet som vågräta linjer.

Antal operationer per dag.   Anger hur många operationer som skall utföras per dag. Lika för alla dagar.

Medelvärde, h (my).   Anger det teoretiska medelvärdet för en enskild operation i timmar. Kallas oftast i litteraturen för 'my'.

Standardavvikelse, h (sigma).   Anger den teoretiska standardavvikelsen för en enskild operation i timmar. Kallas oftast i litteraturen för 'sigma'.

Start- och stopptid.   Anger dagens ordinarie arbetstid.

Weibullparametrar.   Ur de angiva värdena för 'my' och 'sigma' beräknas parametrarna för motsvarande Weibullfördelning för enskild operation. (Fördelningen för total daglig operationstid kan approximeras med en normalfördelning.)

Teo. medelvärde.   Ur de angiva parametervärdena beräknas teoretiskt medelvärde för summan av en dags operationer. Se också formler!

Teo. stand.avv.   Ur de angiva parametervärdena beräknas teoretisk standardavvikelse för summan av en dags operationer. Se också formler!


••••

Rutan visar ett antal indatafält för simulering samt resultat och förslag på analyskommandon.

Önskat antal simulerade rader:   Anger hur många simuleringar som skall utföras och redovisas nedan. Varje rad är baserat på de antal dagar som anges med parametersliden.

Antal operationer per dag:   Antal operationer för en simulering (dvs per rad) väljs slumpmässigt mellan 'Min' och 'Max'.

Medelvärde (my):   Anger det my-värde som dras slumpmässigt mellan 'Min' och 'Max'.

Stand. avv. (sigma).   Anger det sigma-värde som dras slumpmässigt mellan 'Min' och 'Max'.

   'My'- och 'sigma' gäller för fördelningen av enskilda operationer (inte för summan av dagens tider).

   De tre 'Kopiera'-knapparna kan användas för att kopiera data och kommandon för analys i något lämpligt datorprogram.


••••

Histogrammet anger det simulerade resultat. X-axelns skala kan ändras genom att klicka och ändra ändpunkterna.

Den vertikala streckade linjen anger tillgänglig tid (8 tim då programmet öppnas).

Det simulerade medelvärdet anges på X-axeln (Omkring 7 då programmat öppnas).

Det simulerade resultatet anges också i en sammanfattande ruta och 'Procent för sent' anger andelen dagar där samtliga operationer inte avslutats före ordinarie arbetstidens slut.


••••

Weibullfördelningen är en vanlig sannolikhetsfördelning för tider. (X-axelns övre ändpunkt kan ändras).

En Weibullfördelning specificeras vanligtvis med dess två parametrar men här beräknas dessa ur de angivna teoretiska värdena för 'my' och 'sigma' i parameterfönstret.

formparametern (parameter a) är omkring 3.6 är Weibullfördelningen ganska symmetrisk. T.ex. 'my' = 1.3 och 'sigma' = 0.4 ger formparametern = 3.61.

Mer info om fördelningen finns på ovn.ing-stat.se och 'Ett antal fördelningar'.


••••

Teoretisk fördelning av enskilda operationstider

Tid för enskild operation (h)

antalsim

n

n

n

Total tid per dag för operation (h)

Allmänt.   Denna övning illusterar hur variationen i enskilda operationstider påverkar variationen i total operationstid över dagen. Observera att även om övningen använder 'operationstid' som exempel gäller det varje situation då man adderar tider och där de olika tiderna har en variation.
Självklart är en reell situation mer komplicerad, t.ex. består inte dagen av ett bestämt antal operationer av samma typ, men detta ändrar ändå inte att man måste ta hänsyn till variationen. Om man kan minska variationen (som är en del av nuvarande process och organisation) erhålles en säkrare process.

Visa/dölj...   Visar respektive döljer olika dialogfönster. Varje sådan fönster kan också stängas med dess stängningskryss.

[Repetera simuleringen]   Denna knapp ger upprepad simulering med de inställda parametervärdena.

[Simulering av data för analys]   Denna knapp ger upprepade simuleringar med slumpmässigt valda parametervärden. Data kan kopieras till något statistikprogram för ytterligare analys.

Några formler.   Att addera ett antal tider (eller längder, m.m.) kallas för att göra 'en linjärkombination av variabler'. Om de enskilda komponenterna, t.ex. operationstider, har en variation, har naturligtvis summan också en variation. Index 'S' anger summa. Nedanstående formler redovisar teoretiskt medelvärde ('my') och standardavvikelsen ('sigma') för summan:

   μS= μ1 +μ2 +μ3 +μ4 +
   σS= σ12 +σ22 +σ32 +σ42 +

Exempel.   Då de två sliderna i parameterdialogen ('Medelvärde...' och 'Standardavvikelse...') har ställts in på '0.7' respektive '0.2' (och antal dagliga operationer till '10') ger formlerna följande:

   μS= 0.7+ 0.7+ 0.7+ =7.0
   σS= 0.22 + 0.22 + 0.22 + 0.22 + =0.63

Mer info.   Nedanstående länkar ger mer information om denna och liknande situationer:

http://ovn.ing-stat.se/hist/hist2.php

http://ovn.ing-stat.se/linc/index1.php

••••